ROZWIŃ SKRZYDŁA EDUKACJI - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

ROZWIŃ SKRZYDŁA EDUKACJI

PROJEKTY i KONKURSY


Projekt  „Rozwiń skrzydła edukacji” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w  Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.
Całkowita wartość projektu wynosić będzie 1 094 394,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 976 964,00 zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji  u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W ramach projektu dla uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia  z zakresu ICT, języka obcego oraz przedmiotów matematyczno–przyrodniczych. W ramach poprawy dostępności , jakości i efektywności usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego utworzone zostaną 3 Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone będą, w ramach realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia specjalistyczne.
W projekcie zakłada się ponadto podwyższenie kwalifikacji i kompetencji   nauczycieli  pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK), właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwe doposażenie szkół w nowe pomoce dydaktyczne, w tym m. in na zakup nowych komputerów, tablic interaktywnych oraz monitorów interaktywnych, pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć wyrównawczych, rozwijających oraz terapeutycznych. W naszej szkole uzupełnieniem zajęć stacjonarnych będą  wycieczki edukacyjne.

W Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu od dnia 1 września 2017 roku  podjęto następujące działania :
1. Działania promocyjne i rekrutacja uczestników projektu.
2. Realizacja działań w zakresie zajęć:
a). zajęcia dodatkowe
 Zajęcia wyrównawcze  matematyczno – fizyczne
 Zajęcia wyrównawcze biologiczno  - chemiczne
 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 Zajęcia rozwijające z zakresu ICT
 Zajęcia rozwijające  kreatywność-,, Spotkanie z wyobraźnią”
 Zajęcia rozwijające- Gry i zabawy zespołowe
b). worzenie Szkolnego Punktu Informacji ikariery – doradztwo zawodowe
c). terapia i  doradztwo psychologiczno – pedagogiczne  dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 Neuroterapia  EEG Biofeedbeck
 Terapia pedagogiczna
 Tetra i psychodrama – czynniki terapeutyczne
 Zajęcia muzyczne – muzykoterapia
d). szkolenia dla nauczycieli
 Technologie  informacyjne  - komunikacja  w pracy  dydaktycznej
 Praca zespołowa i wzbudzanie kreatywności u uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
 wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników__________________________________________________________________________________________
Projekt „Rozwiń skrzydła edukacji”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego