SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA 2018 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu informuje,  że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:
1) bilans jednostki budżetowej,
2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4) informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.   


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego